วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ / Admin SD (Tonan Asia Autotech)

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ http://www.tkc.go.th
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ          http://www.ecitizen.go.th/
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกจังหวัด http://www.thaitambol.net/province/default.asp
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์          http://phonebook.tot.co.th/
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง          http://www.yellowpages.co.th
พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) http://www.tmd.go.th/daily_forecast.php
ตรวจสอบราคาน้ำมัน          http://www.eppo.go.th/retail_prices.html
ตรวจสอบสภาพการจราจร (สวพ.91) http://www.trafficbkk.com
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ http://www.gprocurement.go.th
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของราชการ http://www.bnc.co.th
ยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php
จดทะเบียนธุรกิจ http://www.dbd.go.th/thai/register/stat.phtml
แผนที่โลก          http://www.sale2thai.com/mapworld/index.php
แผนที่ประเทศไทย http://www.athailand.com
แผนที่กรุงเทพฯ http://www.thailand-map-guide.com/bangkok.php
สร้างสรรค์ความรู้ไอที
http://www3.nectec.or.th/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=140
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส http://thaicert.nectec.or.th
ข้อมูลด้านงานส่งเสริมการเกษตร http://www.yupparaj.ac.th/department/agriculture/link.htm
บทความทางด้านการเกษตร          http://www.chonnabot.com
ข่าวสารทางการเกษตรเสนอเนื้อหา และวิชาชีพ   http://www.centerthai.com
สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผนโบราณ   http://www.thaipun.com
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย    http://www.thaiherbinfo.com
แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม http://www.thaiindustrial.com
ข้อมูลสนเทศในสาขามนุษยวิทยา          http://www.sac.or.th
ไทยตำบล ดอท เน็ต http://www.thaitambol.net
สายด่วนของรัฐบาล 1111                  http://www.1111.go.th/
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนกับตำรวจ  http://www.police.go.th/complaint.htm
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  http://www.mahadthai.com/html/index.html
กรุงเทพมหานคร  http://www.mahadthai.com/html/index.html
สามารถสืบค้นข้อมูลทุกประเภททั่วโลก  http://www.yahoo.com
 เพียงเลือกคำที่ใช้สำหรับค้นหาให้ตรงกับความต้องการ  http://www.google.com
 มากที่สุด    http://www.geocities.com
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน    http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ  http://www.onelook.com 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย http://lexitron.nectec.or.th/index.php
 อังกฤษ           http://www.cabinetoffice.gov.uk/index.asp
 ฝรั่งเศส           http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/
 แคนาดา          http://pm.go.ca/eng/default.asp
 มาเลเซีย         http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/
 นิวซีแลนด์       http://www.primeminister.govt.nz
 เดนมาร์ก         http://www.stm.dk
 สิงคโปร์          http://www.pmo.gov.sg
 ญี่ปุ่น               http://www.cao.go.jp/index-e.html
 ออสเตรเลีย  http://www.pmc.gov.au
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      http://www.dopa.go.th/law/laws.htm
 กฎหมายไทย     http://www.kodmhai.com
 กฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net/source/source_cons_f.html
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  http://www.krisdika.go.th
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 http://www.pub-law.net/library/act_info.html
 สสวท.      http://www.ipst.ac.th/library/index.asp
เอแบค      http://library.au.ac.th/
(อื่น ๆ)      http://www.school.net.th/library/new/
Home page ที่หน้าสนใจสำหรับชาวห้องสมุด  http://www.pantip.com/cfe/library/link/
ห้องสมุดออนไลน์ http://www.jananet.com/directory/References/Library_online/
จุฬาภรณ์          http://www.cri.or.th/cri/
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  http://www.info.tdri.or.th
สวทช.          http://www.nstda.or.th 
BIOTEC          http://www.biotec.or.th
NECTEC          http://www.nectec.or.th
MTEC          http://www.mtec.or.th
NANOTEC http://www.nanotec.or.th
 ธรรมะไทย  http://www.dhammathai.org
 พระไตรปิฎก ออน์ไลน์  http://hello.to/tipitaka
 มุสลิมไทยไซเบอร์เน็ท  http://www.muslimthai.com
 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  http://www.thaiislamiccenter.com
 สมาคมพระคลิสตธรรมไทย  http://www.thaibible.or.th
 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย  http://www.thai4thai.com
 มหรสพไทย  http://www.anurakthai.com
พรรคการเมืองใหม่ พรรคไทยสร้างสรรค์    พรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรคกสิกรไทย พรรคไทยรวมพลัง    พรรคเพื่อไทย
พรรคกิจสังคม พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเพื่อธรรม
พรรคขัตติยะธรรม พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย
พรรคความหวังใหม่ พรรคบำรุงเมือง พรรคภูมิใจไทย
พรรคุ้มเกล้าไทย พรรคประชากรไทย พรรคมาตุภูมิ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรรคประชาชนชาวไทย พรรคมหาชน
พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธรรม พรรคมหารัฐพัฒนา
พรรคชาติสามัคคี พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
พรรคชาวนาไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรครักประเทศไทย
พรรคชีวิตที่ดีกว่า พรรคประชาราช พรรครักแผ่นดิน
พรรคดำรงไทย พรรคประชาสันติ พรรครักษ์สันติ
พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคสยาม
พรรคไทเป็นไท พรรคพลังคนกีฬา พรรคเสรีนิยม
พรรคไทยเป็นสุข  พรรคพลังพัฒนา     พรรคอนาคตไทย
พรรคไทยทันทุน พรรคพลังมวลชน  พรรคอารยธรรม
พรรคไทยพอเพียง พรรคพลังสังคมไทย  พรรคอาสามาตุภูมิ
พรรคไทยเข้มแข็ง พรรคพลานุภาพ  พรรคไทยเพื่อไทย  พรรคเพื่อแผ่นดิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารเอเชีย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม
องค์การกองทุนระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการชำระหนี้
องค์การการค้าโลก
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
บริการมาตรฐานนักลงทุน
การบริการตลาดที่เกี่ยวกับระบบ
แผนกเศรษฐศาสตร์ในโลกสมาคมและศูนย์กลางการวิจัย
การประชุมสหประชาชาติด้านการค้าและพัฒนา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เบอร์ดีน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บีโอเอ แอสเซท แมเนจเมนท์

 

เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ มติชน
แนวหน้า ผู้จัดการ สยามธุรกิจ
Bangkok Post คม ชัด ลึก ประชาชาติธุรกิจ
The Nation บ้านเมือง   อ.ส.ม.ท
thaipost เส้นทางเศรษฐกิจ ยูบีซี
CNN โพสต์ทูเดย์ กระแสหุ้น
INN สยามรัฐ เทลคอม เจอร์นัล
สถานีโทรทัศน์ชอง7 สถานีโทรทัศน์ของ5 สถานีโทรทัศน์ช่อง3
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง11 สถานีโทรทัศน์ชอง9

ขอขอบคุณแหล่งที่มาhttp://www.cabinet.thaigov.go.th/webdirect.htm

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สารขมใน "มะระ" มีประโยชน์อย่างไร ? / ADMIN - SJ (TONAN ASIA AUTOTECH)


         สารขมในมะระ คือตัวกระตุ้นให้น้ำย่อยออกมาก ทำให้เรารับประทานอาหารได้มากขึ้น คนเฒ่าคนแก่มักนำมะระไปลวกหรือเผาใช้รับประทานกับน้ำพริก 
เขาว่ามันช่วยทำให้น้ำพริกอร่อยขึ้น 
         ทั้งยังมีคุณสมบัติในการบำบัดและรักษาโรคเบาหวานระยะเริ่มต้นด้วย 

         สารอาหารในมะระทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างอินซูลิน (ฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ทั้งยังมีเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรต 

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคตับและโรคเบาหวานได้

          ส่วนผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า หรือม้ามอักเสบ แนะนำให้รับประทานมะระเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดี อาจรับประทานแบบดิบกับน้ำพริก ขนมจีน หรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้ แต่ถ้ารับประทานอาหารรสขมไม่ค่อยได้ ก็ควรนำไปต้มหรือตุ๋นสักหน่อยก็ได้เช่นกัน ที่สำคัญคือไม่ควรรับประทานมากเกินไป เพราะในมะระมีฤทธิ์เป็นยาระบาย  

อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้

ข้อมูล : www.facebook.com/Maeban.co.th

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์เพื่อให้คนรู้จักเว็บของคุณมากยิ่งขึ้น / Admin SD (Tonan Asia Autotech)

โปรโมทเว็บไซต์ให้ดังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย ของแบบนี้อยู่ที่เวลาและความอดทนครับ ความตั้งใจของผู้สร้างเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ก็มักอยากจะเห็นเว็บของตัวเองมีคนเข้าชมเยอะๆ คนเข้าชมเยอะนั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะมีคนซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วย มี webmaster มือใหม่หลายคนเมื่อทำเว็บเสร็จแล้วก็ถึงกับไปต่อไม่ได้เลยทีเดียว เพราะไม่รู้จะโปรโมทอย่างไรต่อไปดี วันนี้ทางทีมงานได้นำหลายๆช่องทางในการโปรโมทมาฝากกันครับ แบบทำไปทีละอย่าง แต่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ผมคิดว่าถ้าทุกคนใช้เวลาว่างค่อยๆทำไปทีละอย่างดังที่กล่าวมาก็จะเกิดผลอย่างเห็นเป็นรูปธรรมไม่ช้าก็เร็วแน่นอนครับ เรามาดูกันเลยดีกว่า

1. สร้างลิงค์ Profile กับ ThaiGetLink.com ซึ่งเราขอแนะนำให้ใช้บริการเพื่อเป็นการปูทางไปสู่การโปรโมทเว็บด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับ ThaiGetLink.com เป็นเว็บที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณในการที่จะสร้าง Profile Link กับเว็บบอร์ดเป็นจำนวนมากๆ โดยต่อไปนี้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งค้นหา Forum ต่างๆเพื่อที่จะสมัครสมาชิกและฝากลิงค์ในหน้า Profile การสร้างลิงค์ Profile นั้นยังคงเป็นแต่นิยมและทำได้ง่าย แต่ต้องอาศัยเวลาและความอดทนค่อนข้างสูง และที่สำคัญคือต้องสร้างเป็นจำนวนมาก จุดเด่นที่ ThaiGetLink.com ให้บริการคือคุณจะได้ลิงค์ในหน้า Profile ที่มาจากเว็บบอร์ดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บบอร์ดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตามหากันมากในหมู่คนทำเว็บ

รูปตัวอย่างกา่รสร้าง Profile Link ที่ถูกต้องและผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดคือคุณจะได้ IP ที่แตกต่างกันในแต่ละเว็บไซต์ที่ทาง ThaiGetLink.com ได้ไปทำลิงค์ให้ ซึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นในการสร้างสะพาน Bot ที่ดีกลับมายังเว็บของคุณ สำหรับบริการสร้าง Profile Link ที่ทาง ThaiGetLink.com เปิดให้ใช้บริการนั้นมีตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึง 10,000 ลิงค์เลยทีเดียว แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการโปรโมทกับ ThaiGetLink.com ไม่ได้เห็นผลในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสร้างลิงค์เพื่อเรียก bot และจะได้เห็นผลในระยะยาว ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเว็บของคุณด้วยว่าเมื่อใช้บริการไปแล้วได้อัพเดทเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน และได้ปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อรองรับ bot ได้ดีเพียงใด
2. เพิ่มลิงค์ลงในสารบัญเว็บไซต์  วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและใช้กันมานาน จากเดิมในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือค้นหาอันชาญฉลาดแบบ google หากย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน วิธีการเพิ่มลิงค์เข้าสู่สารบัญเว็บก็เพื่อแนะนำเว็บไซต์ของเราให้เป็นทื่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อ 10 ปีก่อนการจะเข้าชมเว็บใดเว็บหนึ่งต้องอาศัยการเข้าจากสารบัญเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการสารบัญเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมอาทิเช่น Sanook.com, Hunsa.com, ThaiNN.com ต่างประเทศก็มี DMOZ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการเพิ่มลิงค์ในสารบัญเว็บไซต์ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการทำลิงค์กันเป็นส่วนมาก สำหรับการเพิ่มลิงค์ลงในสารบัญเว็บไซต์ในต่างประเทศนั้นทำได้ยากมาก เพราะมีข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่น ต้องทำลิงค์กลับ ต้องมี PR ตามที่กำหนด หรือต้องจ่ายค่าเพิ่มลิงค์เท่านั้นจึงจะอนุมัติ สำหรับ ThaiGetLink.com ก็มีให้บริการในส่วนของการเพิ่มลิงค์เข้าสู่สารบัญเว็บไซต์ ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกมากในการที่จะเพิ่มลิงค์เข้าสู่สารบัญเว็บไซต์มากกว่า 50 แห่งในครั้งเดียว การสร้างลิงค์มีประโยชน์อย่างไร สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรก www.thaigetlink.comแนะนำสารบัญเว็บไซต์ในเครือของ ThaiNN ที่คุณสามารถใช้บริการได้ด้านล่างนี้

โปรโมทเว็บไซต์ของคุณ กับ 50 เว็บไซต์คุณภาพในเครือของเรา 
เพื่อเพิ่มความแรงให้กับเว็บไซต์ของคุณได้ที่นี่

                           ThaiNN.com                    Nnplaza.com                NNdownload.com  
                           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]         [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                           Thaigetlink.com              Changeslim.com          Javascript4web.com
                            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]         [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]
               
                           Unseentravel.com             Idolcute.com                Thenightshock.com  
                           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                           Fwtoday.com                 Thailovehealthy.com     Tipdd.com  
                           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                           Todayspec.com              Aquariumth.com            Worldseolink.com  
                           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                            Homeregis.com             TipForLady.com             Mixcondo.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                            Haraidai.com                  Sopashop.com              Allhotvideo.com
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                           Konhangan.com              Seentravel.com             Forex2Rich.com
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                          Vipclubthailand.com         Buysalecar.com             Buysalecar.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                          Netidolthailand.com         ThaiBizTutor.com            Dedjung.com
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                             ADDNN.com               Boardpromote.com         Emarketcity.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                             Nnhit.com                     Upmusicvideo.com         Siambesthotel.com    
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                            Playgamehit.com            Jobcute.com                   Worldmoviedb.com
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                            Joinarticle.com              Tourtravelcheap.com      Thailandtraveldb.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                               HerbDB.com              Wallpaperdd.com             Jasmineinter.com
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                               Neozaa.com                 NNclip.com                    Bzard.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

                            Thaihotlink.com             Vdohot.com                    Addsitetoday.com  
                          [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]           [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]            [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

ThisADS.com  
 [เพิ่มลิงค์กับเว็บนี้]

คุณสามารถเพิ่มลิงค์สู่ 50 เว็บไซต์ได้พร้อมกันโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง ไม่ต้องทำลิงค์กลับ และได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและแน่นอน เพียงสมัครใช้บริการกับ ThaiGetLink.com หรือคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการ

3. เพิ่มลิงค์เข้าสู่ Search engine ต่างๆ ในโลกนี้มีเครื่องมือค้นหาหรือที่เรียกว่า Search engine อยู่มากมาย อาทิเช่น Yahoo, Bing, Altavista และที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็เห็นจะเป็น Google นั่นเอง การเพิ่มลิงค์เข้าสู่ Search engine นั้นทำได้ไม่ยาก เพราะมีเว็บไซต์หลายๆแห่งที่คุณสามารถ submit ได้ทีละหลายๆ Search engine เพียงคลิกเดียว ซึ่งมีทั้งแบบที่เสียเงินและไม่เสียเงิน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหา Search engine เพื่อที่จะเพิ่มลิงค์เข้าไปนั้น หากเป็นเว็บเปิดใหม่ทางทีมงานขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มลิงค์ผ่านหน้า Add url ของ Google โดยตรง เพราะโดยปกติแล้ว bot ของ google จะไต่มาตามลิงค์ที่เราสร้างไว้อยู่แล้ว และจากนั้นจึงจะนำเว็บของคุณไป index ไว้ในหน้าค้นหา แต่ถ้าคุณไปเพิ่มลิงค์กับ google โดยตรงคุณอาจจะพบปัญหาที่จะตามมานั่นคือ sand box หรือที่เรียกว่าหลุมทรายชำระล้างนั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้ว sand box นั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะมันมีไว้เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดก่อนจะปล่อยให้ขึ้นไปทำอันดับในหน้าค้นหาของ Google ซึ่งเว็บไซต์ของคุณอาจจะถูกกักไว้ประมาณ 1 - 3 เดือน นี่เป็นอีกเหตุผลที่ทำไมนักเพิ่มลิงค์มืออาชีพจึงไม่เพิ่มลิงค์ของตนลงใน Google โดยตรง


4. Yahoo Answers โดยในขณะนี้ทาง yahoo เองได้มีส่วนถาม - ตอบที่เป็นภาษาไทยแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะได้ลิงค์ที่มีคุณภาพมากๆ หรือต้องการที่จะได้ผู้เข้าชมจากในส่วนนี้ที่ yahoo สร้างขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเฉพาะด้าน เพื่อที่จะตอบคำถามให้กับผู้ที่มาตั้งคำถามด้วยความถูกต้อง ในการตอบคำถามคุณสามารถแนะนำเว็บไซต์ของคุณในท้ายคำตอบได้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง และการแนบลิงค์นี้ไม่ผิดกฏของทาง Yahoo แต่อย่างใด5. เขียนบล็อก วิธีนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีบล็อกฟรีให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก หากคุณต้องที่จะหาคนเข้าที่มาจากต่างประเทศด้วยคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษด้วย การเขียนบล็อกที่ดีนั้น คุณควรจะต้องเขียนเรื่องราว เนื้อหาที่มีประโยชน์กับผู้อ่านอย่างแท้จริงมิใช่การเขียนเพื่อโฆษณาสินค้าแบบสุดโต่งหรือมากจนเกินไป เพราะผู้อ่านส่วนมากไม่สนใจที่จะอ่านโฆษณาอยู่แล้ว แต่พวกเขาต้องการที่จะหาข้อมูลต่างๆมากกว่า การเขียนบล็อกที่ดีนั้นโดยส่วนใหญ่หากเป็นการแนะนำสินค้า ควรเขียนในเชิงรีวิว หรือเปรียบเทียบสินค้า ข้อดี ข้อเสีย ในช่วงท้ายของเรื่องราวต่างๆคุณสามารถที่จะแนบลิงค์ลงไปได้เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งวิธีนี้จะดูดีกว่าการเขียนโฆษณาสินค้าของคุณเพียงอย่างเดียว ผลประโยชน์ที่ได้นอกจากจำนวนคนเข้าชมเว็บของคุณแล้วคุณยังจะได้แบล็คลิงค์จากเว็บบล็อกที่คุณได้ใช้บริการด้วย

เว็บบล็อกที่เราแนะนำมีดังนี้

- exteen.com (บล็อกไทย)
- thainn.com (บล็อกไทย)
- blog.sanook.com (บล็อกไทย)
- blog.212cafe.com (บล็อกไทย)
- blog.mthai.com (บล็อกไทย)
- oknation.net (บล็อกไทย)
- bloggang.com (บล็อกไทย)
- Yahoo Blog (บล็อกต่างประเทศ)
- blogger.com (บล็อกต่างประเทศ)
- Myspace.com (บล็อกต่างประเทศ)
และยังมีบล็อกอีกมากมาย เพียงคุณเข้าไปที่ Google ให้พิมพ์คำค้นหาว่า "Free blog" หากคุณต้องการสร้างบล็อกที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ และหากต้องการสมัครบล็อกภาษาไทยให้พิมพ์คำว่า "บล็อก" เพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกกับเว็บบล็อกที่คุณต้องการได้แล้ว6. การแชร์บทความจากเว็บไซต์ของคุณไปยัง Social Bookmark เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลในแง่ของการเรียก Bot และดึงผู้เข้าชมมายังเว็บของคุณโดยตรง โดยเว็บ Social Bookmark ส่วนใหญ่จะเปิดให้เราได้นำเรื่องราว หรือบทความต่างๆในเว็บของเราไปโปรโมท ยกตัวอย่างเว็บ Digg.com , Facebook หรือ twitter ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเว็บ Social Bookmark ที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเว็บ Social Bookmark ทั้งไทยและต่างประเทศอยู่อีกนับหมื่นๆแห่ง วิธีการแชร์เนื้อหาก็ไม่ยาก เพียงคุณเขียนเนื้อหาไว้ที่เว็บของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค เคล็ดลับ รีวิวสินค้า ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นให้แชร์บทความนั้นๆส่งเข้าไปในเว็บ Social Bookmark ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้อ่านต้องคลิกลิงค์จาก Social Bookmark เพื่อมาอ่านบทความในเว็บของคุณ ยิ่งเผยแพร่ได้มากก็ยิ่งทำให้คนเข้าเว็บของคุณได้มากเช่นกัน7. การโปรโมทเว็บด้วยเว็บสาวกเว็บ Pligg หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย Pligg ก็คือผู้สร้างสคริประบบ Social Bookmark ขึ้นมา ซึ่งเป็น CMS ตัวหนึ่งที่เปิดให้ webmaster ได้นำไปใช้ฟรี ในปัจจุบันนี้ได้มี webmaster มากมายได้นำสคริปจากทาง Pligg ไปใช้ ซึ่งเราสามารถนำเนื้อหาจากเว็บของเราไปโปรโมทได้ แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนใขข้อง webmaster แต่ละคนว่าให้ submit เว็บหรือเนื้อหาประเภทไหน8. การสร้างลายเซ็นต์ในเว็บบอร์ดเพื่อลากกลุ่มผู้สนใจเข้ามายังเว็บของคุณ วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก โดยเริ่มต้นให้คุณค้นหาเว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณเสียก่อน เช่น เว็บของคุณนำเสนอเรื่องราวของมือ หรือขายโทรศัพท์มือถือ ก็ให้คุณทำการค้นหาเว็บบอร์ดที่พูดคุยกันเกี่ยวกับมือถือโดยผ่าน Google จากนี้ให้คุณสำรวจดูว่าเว็บบอร์ดนั้นเปิดให้ใช้การเขียนลายเซ็นได้หรือไม่ ซึ่งลายเซ็นนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณตอบกระทู้ของผู้เข้ามาสอบถามในเว็บบอร์ด พวกสมาชิกในเว็บบอร์ดก็จะเห็นลายเซ็นของคุณ และพวกเขาสามารถที่จะคลิกลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ของคุณได้โดยผ่านลิงค์ลายเซ็น วิธีการใส่ลายเซ็นของแต่ละเว็บบอร์ดนั้นไม่เหมือนกัน คุณจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมกับทางเว็บบอร์ดต่างๆที่คุณได้สมัครเอาไว้9. โพสโฆษณาในเว็บที่เปิดให้ลงโฆษณาฟรี หรือประกาศฟรี อาทิเช่นเว็บ NNplaza.com ซึ่งเป็นเว็บที่เปิดให้โพสฟรีได้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา โปรโมทเว็บและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถที่จะเขียนโฆษณาเว็บไซต์ สินค้าและบริการของคุณได้อย่างเต็มที่ เพียงแต่ต้องทำตามกฏที่ทางเว็บต่างๆที่เปิดให้บริการอย่างเคร่งครัดด้วย วิธีการหาเว็บเพื่อลงโพสโฆษณาฟรี เพียงคุณเข้าไปที่ Google และพิมพ์คำค้นหาต่างๆเหล่านี้เช่น โฆษณาฟรี, โพสฟรี, ลงประกาศฟรี10. การฝากไฟล์เพื่อแนะนำเว็บไซต์ใน Readme.txt วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายคนนำไปใช้กันซึ่งก็ต้องหาไฟล์ ไม่ว่าเป็นภาพ เสียง ที่กำลังเป็นข่าวหรือที่คนส่วนใหญ่กำลังค้นหากันอยู่ในขณะนี้ โดยเมื่อหามาได้แล้วให้นำไปอัพโหลดเก็บไว้ในเว็บฝากไฟล์ โดยคุณต้องทำการ zip ไฟล์ด้วยการเข้ารหัสไว้ในชั้นที่สอง (เข้ารหัสในไฟล์ที่จะนำไปใช้งาน) โดยชั้นแรกจะไม่มีการเข้ารหัสเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่ดาวน์โหลดสามารถแตกไฟล์ซิปในชั้นแรกได้เพื่อให้ผู้ที่ดาวน์โหลดไปสามารถอ่านไฟล์ readme.txt ได้โดยในไฟล์ดังกล่าวจะบอกว่าให้เข้าไปที่เว็บของคุณเพื่อรับ password ในการแตกไฟล์ซิป11. การโปรโมทด้วย Youtube เป็นอีกวิธีที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี วิธีนี้คุณจะต้องมีไฟล์วีดีโอของคุณเอง โดยให้คุณอัพโหลดไฟล์วีดีโอของคุณเข้าสู่ Youtube และให้เขียนคำบรรยายให้เป็นที่น่าสนใจและทำลิงค์จาก Youtube มายังเว็บของคุณด้วยวิธีง่ายๆเพียงพิมพ์ URL เว็บไซต์ชองคุณเช่น http://www.thainn.com ลงไปในช่้องคำบรรยายเกี่ยวกับวีดีโอของคุณเพียงแค่นี้เองคุณก็จะได้ลิงค์จาก Youtube แล้วครับ นอกจาก Youtube แล้วคุณยังสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับเว็บ VIDEO HOST อื่นๆได้อีกเช่น Matacafe, Dailymotion และอีกมากมาย

12. การแลกลิงค์เพื่อนบ้าน วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้กันมานานมากแล้ว การแลกลิงค์เพื่อนบ้านในอดีตก็เพื่อต้องการคนเข้าชมจากเว็บหนึ่งมาอีกเว็บหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเมื่อสมัยที่ Google ยังไม่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน Google เข้ามามีส่วนแบ่งจำนวนผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นการแลกลิงค์ในปัจจุบันเราควรคำนึงในเรื่องของเนื้อหาเว็บที่เราแลกเป็นสำคัญ โดยดูว่ามีเนื้อหาเหมือนกันกับเราไหม เพราะการแลกลิงค์กับเว็บที่มีเนื้อหาคล้ายกันกับเราจะทำให้คุณได้ลิงค์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมันส่งผลให้เว็บของคุณมี PR ที่สูงขึ้นและมีอันดับที่ดีขึ้นในการค้นของ Google คุณอาจจะนำวิธีนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับการเขียนบล็อกหลายๆที่และทำลิงค์กลับมายังเว็บของคุณได้อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มาhttp://www.thaigetlink.com/howto-promote-site.php

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รู้ไหม 10 อาชีพไหนชอบฤดูฝนมากที่สุด / Admin SD (Tonan Asia Autotech)

ช่วงนี้ฝนตกหนักไม่เช้าก็เย็น ทำร้ายคนที่ต้องเร่งรีบไปทำงานแต่เช้า แถมรถติดอีก ตอนกลับบ้านก็ยังต้องเปียกปอนทุกวัน จึงทำให้หลายคนคงเบื่อกับวันฝนตกที่ทั้งเปียก ทั้งแฉะ เฮ้ออออเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากเสียจริงๆ แต่เชื่อไหมว่า มีบางอาชีพที่เขาชอบหน้าฝนมากๆ และอยากให้ทุกวันเป็นหน้าฝน (แบบนี้ก็มีด้วย) พูดมาขนาดนี้แล้ว คุณจะรู้ไหม 10 อาชีพไหนชอบฤดูฝนมากที่สุด ถ้ายังคิดไม่ออก เราไปติดตามคำตอบพร้อมๆ กันเลยค่ะ


1. ร้านอาหารเดลิเวอรี่

            เราเชื่อว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่โทรสั่งในวันฝนตก เพราะแน่นอนว่าคุณออกไปกินข้าวข้างนอกก็ต้องผจญกับปัญหารถติดที่กินเวลาชีวิตคุณไปเกือบครึ่งวัน ทางที่ดีก็แค่ยกหูโทรศัพท์สั่งอาหารและนั่งรออยู่บ้านก็ได้กินอาหารที่ถูกใจ ร้านอาหารเหล่านี้คงมียอดสั่งพุ่งพรวดๆในวันรถติดแบบนี้


2. คนสวน

             ถ้าเป็นคนสวนที่บ้านคงสบายซะไม่มีที่วันไหนฝนตก เพราะไม่ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้ให้เมื่อย แต่ถ้าเป็นคนสวนรับจ้างก็อาจจะโชคดีที่พอหน้าฝนคนมักไม่ชอบออกไปตัดหญ้า เพราะพื้นมันแฉะ คนเหล่านี้จึงมีโอกาสได้รับจ้างงานมากขึ้น เงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นตาม


3. ร้านอาบน้ำสัตว์

              เจ้าตูบแสนรักของหลายๆคนคงชอบนักที่จะออกไปเล่นน้ำฝนหน้าบ้าน ทำให้ตัวเปรอะเปื้อน คุณเจ้าของเองก็คงไม่อยากจะอาบน้ำให้เพราะ เพราะฝนตกแบบนี้ยังไงก็แห้งยากชัวร์ๆ ร้านอาบน้ำสัตว์จึงเป็นทางออกที่ใครต่างเลือก เพราะทั้งสบาย ไม่เหนื่อย ขนน้องหมายังแห้งแบบไม่อับชื้นอีกด้วย


4. ร้านล้างรถ

            ทุกคนคงหวังให้น้ำฝนช่วยขจัดคราบเลอะบนรถให้สินะคะ แต่ฝนนี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้รถของเราเปื้อนไปด้วยรอยน้ำฝน ดีไม่ดีก็จะมีคราบดิบ คราบฝุ่นเกาะอยู่ ใครที่รักความสะอาดคงจะทนกับความสกปรกไม่ได้ ต้องรีบไปให้ร้านล้างอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเหนื่อยแรงตัวเอง แถมยังสะอาดกว่าเราล้างด้วย


5. แท็กซี่

            วันฝนตกเราเองก็คงอยากจะเดินทางสะดวกๆที่ไม่ต้องไปเบียดเสียดกันบนรถเมล์ ดังนั้นแท็กซี่เป็นทางเลือกที่หลายคนเลือก แต่คนที่ไม่เลือกเรานั่นคือแท็กซี่!! เพราะดันเลือกจะไปที่รถไม่ติด(วันฝนตกมีที่ไหนไม่ติดบ้าง) ที่ไกลๆ หรือทางผ่านกลับบ้านตัวเอง แต่คนก็ยังต้องง้อ6. ร้านซักรีด

            ปัญหาใหญ่ที่ทุกบ้านต้องเจอในช่วงที่ฝนตกติดๆกัน นั่นก็คือผ้าไม่แห้ง ผ้ามีกลิ่นอับ หรือเสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใส่ยังไม่พร้อมจะใส่สักที ร้านซักแห้ง ซักอบรีด จึงช่วยได้อย่างมาก ที่ทำให้คนที่เคยซักรีดผ้าเองต้องไปจ้าง งานนี้ร้านก็ได้เงินเพิ่มไปเต็มๆ


7. ร้านค้า

            โดยเฉพาะร้านค้าที่ขายของตามจุดคนเยอะ ทั้งป้านรถเมล์ รถไฟฟ้าแล้วหละก็ ถ้าหัวหมอมาหน่อยก็เตรียมร่ม เสื้อกันฝน รองเท้า หรือถุงกันน้ำเผื่อไว้เลย เพราะยังไงวันฝนตกต้องมีคนมาอุดหนุนของเหล่านี้แน่นอน!!


8. ตำรวจ (จราจร)

           อาชีพนี้มีเครื่องแบบที่ไม่ได้เหมาะกับประเทศที่ร้อนสุดๆแบบบ้านเราเลย แต่รู้มั้ยคะ? ว่าฝนเนี่ยช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดี แค่นั้นยังไม่พอยังช่วยให้รถติดหนึบหนับทำเอาคุณตำรวจแทบไม่ต้องทำงานเลย เพราะโบกยังไงก็ไปไม่ได้อยู่ดี


9. นักเรียน นักศึกษา

         นักเรียนนี่อย่างมากก็แค่แกล้งป่วยออดอ้อนพ่อแม่ไม่ยอมไปโรงเรียน แต่นักศึกษานี่ตัวดีเลย พอฝนตกหน่อยก็ทำให้มีข้ออ้างในการไม่เข้าเรียนมากขึ้น ทั้งน้ำท่วม รถติด มาไม่ทัน แต่จริงๆ แล้วก็แค่นอนฟังเสียงฝนตกเล่นๆ หรืออาจจะหลบฝนเข้าห้างเท่านั้นแหละ จริงมั้ยจ๊ะ?10. แพทย์

            หน้าฝนคนจะป่วยบ่อยกว่าปกติเป็นธรรมดา และแน่นอนว่าป่วยคนก็ต้องไปหาหมอ นั่นแหละค่ะ ทำให้หมอชอบนักชอบหนากับหน้าฝน เพราะมีคนไข้มาตรวจอย่างไม่ขาดสาย ทำเอารวยอยู่แล้วนี่ยิ่งรวยพุ่งๆขึ้นไปในช่วงหน้านี้
เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ เดาถูกกันกี่อาชีพ เพระาอาชีพเหล่านี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนและความรู้สึกของแต่ละคนเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงนะคะ ว่าพวกเขาจะชอบเหมือนกันทุกคน แต่สำหรับตัวแอดมินเองถ้าเจอฝน ก็คงต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นซื้อร่มร้านค้า โทรสั่งพิซซ่ามาแทน หรือถ้าป่วยหนักๆ ก็ต้องไปพบคุณหมออยู่ดี เป็นเรื่องปกติจริงๆ ที่เราต้องพบเจอพวกเขา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาhttp://teen.mthai.com/variety/78704.html


วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"การแปรงฟัน" คุณเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน?/ ADMIN - SJ (TONAN ASIA AUTOTECH)

"" เรื่องที่ทุกคนทำกันเป็กปกติทุกวัน แต่คุณเข้าใจกันมากแค่ไหนว่าทำไมเราต้องแปรง และการแปรงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร มาเช็คกัน


1. แปรงฟันเพื่อกำจัดเศษอาหาร จริงหรือ
เป้าหมายของการแปรงฟันมี 2 ประการคือ เพื่อกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ (คราบพลัค) และเป็นการพาฟลูออไรด์ในยาสีฟัน ให้สัมผัสกับผิวฟันเพื่อป้องก้นฟันผุ หากลองไม่แปรงฟันสัก 3-5 วัน แล้วตรวจดูที่ผิวฟัน จะเห็นว่ามีคราบเหลืองๆ เหนียวๆ ติดอยู่ที่ฟันเกือบทุกซี่ คราบเหล่านี้ไม่ใช่เศษอาหาร แต่เป็นคราบที่ประกอบไปด้วยเชื้อโรคจำนวนมาก เป็นเชื้อโรคที่เมื่อสะสมอยู่นานๆ ก็จะปล่อยสารพิษออกมาทำลายเหงือกให้เหงือกป่วยหรือที่เราว่าเหงือกอักเสบ และจะทำให้ฟันบริเวณนั้นผุอีกด้วย ดั้งนั้น เราควรจะแปรงฟันอย่างตั้งใจเพื่อกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกให้หมดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สำหรับคนที่แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ควรจะเลือกสัก 1 ครั้ง (แนะนำให้เป็นช่วงก่อนนอน) ที่ต้องแปรงฟันอย่างประณีตเพื่อกำจัดเอาแผ่นคราบจุลินทรีย์ออก
2. ทำไมต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์นาน 2 นาที วันละ 2 ครั้ง
จากงานวิจัยยอมรับกันว่า ต้องให้ฟลูออไรด์สัมผัสกับผิวฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จึงจะป้องกันฟันผุได้ดี นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อีกประการหนึ่งที่จะทำให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันออกฤทธิ์ป้องกันฟันผุได้เต็มประสิทธิภาพ จะต้องแปรงฟันให้นานอย่างน้อย 2 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่ฟลูออไรด์จะไปจับบนผิวฟันได้แน่นหนาและทั่วถึง ถ้าใช้เวลาแปรงฟันสั้นมาก ฟลูออไรด์ยังไม่ได้ทันจะสัมผัสกับผิวฟันก็ถูกบ้วนออกมา ประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุก็จะลดลง
3. ควรบ้วนน้ำหลังแปรงฟันครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ควรจะบ้วนน้ำหลังแปรงฟันเพียงครั้งเดียว เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่า ถ้าบ้วนน้ำหลายๆ ครั้งจนหมดแก้วประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุจะลดน้อยลง เมื่อเทียบกับการบ้วนน้ำเพียงครั้งเดียว แนะนำให้ใช้วิธีบ้วนฟองออกก่อนโดยไม่ต้องใช้น้ำ เมื่อฟองหมดแล้วจึงบ้วนน้ำตามเพียงครั้งเดียว ทดลองทำดูสักพักก็จะคุ้นเคย ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น หลังแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์แล้ว ไม่ดื่มน้ำหรือกินอาหารใดๆ นาน 30 นาที ทั้งนี้เพื่อให้ฟลูออไรด์ได้ออกฤทธิ์ป้องกันฟันผุได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกชะล้างออกไป
4. แปรงฟันบ่อยๆ ไม่ทำให้ฟันสึก
ฟันสึกไม่เกี่ยวกับการแปรงฟันบ่อยเกินไป เพราะไม่ว่าจะแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้งอาจทำให้ฟันสึกหรือไม่ก็ได้ สาเหตุที่แท้จริงของการสึกของฟัน (ที่คอฟัน) มาจากการใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็งและแปรงฟันแรงเกินไป ยิ่งถ้าใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบ เช่น ยาสีฟันที่ใช้เฉพาะผู้สูบบุหรี่หรือยาสีฟันชนิดผงก็จะทำให้สึกเร็วขึ้นไปอีก
5. จำเป็นหรือไม่ที่ต้องแปรงลิ้นหลังแปรงฟันทุกวัน
การแปรงลิ้นมีเป้าหมายในเพี่อกำจัดเชื้อโรคบนลิ้น ซึ่งถ้ามีเชื้อโรคอยู่บนหลังลิ้นมากๆ ก็จะสังเกตเห็นได้เป็นฝ้าขาวหรือฝ้าเหลือง บนหลังลิ้นค่อนไปทางโคนลิ้น การมีฝ้าขาวบนลิ้นเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดกลิ่นปาก ดังนั้น การแปรงลิ้นจะทำให้ลดกลิ่นปากได้
6. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปรงสีฟัน คือ จะเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบาน เนื่องจากขนแปรงที่บานจะกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ไม่ดี ทำให้แปรงฟันได้ไม่สะอาด นอกจากนี้ขนแปรงที่บานอาจจะบาดเหงือกด้วยซ้ำไป
7. ถ้าแปรงฟันแล้วเลือดออก ต้องพยายามอย่าแปรงให้เลือดออกอีก


การที่มีเลือดออกเวลาแปรงฟันเกิดมาจากเหงือกบริเวณนั้นมีการอักเสบ เนื่องจากมีแผ่นคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่คอฟันใกล้กับเหงือกอยู่เป็นระยะเวลานานๆ คราบจุลินทรีย์เหล่านี้จะปล่อยสารพิษที่ทำให้เหงือกอักเสบ ถ้าอยากให้เหงือกหายเป็นปกติ ไม่มีอาการอักเสบ ก็ต้องกำจัดเอาแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกให้หมด โดยทั่วไปถ้าแปรงฟันแล้วเลือดออกบริเวณใด ให้แปรงฟันบริเวณนั้นให้มากๆ แปรงให้ถึงคอฟัน และให้รู้สึกว่าขนแปรงสัมผัสกับเหงือกใน 1-2 วันแรกจะมีเลือดออกเวลาแปรงฟันแต่จะน้อยลงเรื่อยๆ และเมื่อเข้าสู่วันที่ 3 จะมีไม่เลือดออกเวลาที่แปรงฟันอีกต่อไป เพราะเหงือกบริเวณนั้นเริ่มหายเป็นปกติแล้ว


ข้อมูลจาก ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกร็ดความรู้น่าสนใจของเรือ ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส / Admin POO (Tonan Asia Autotech)


เกร็ดความรู้น่าสนใจของเรือ  ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส


หากจะกล่าวถึงเรือล่องเจ้าพระยาหรูที่น่าประทับใจแล้ว ชื่อของเรือสำราญหรูอย่างเรือ  ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส จะต้องปรากฏขึ้นมาในใจของเราทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นบทความชุดนี้เลยอยากจะพาทุกท่านไป สำรวจและทำความรู้จักเกี่ยวกับเรือ ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส กันให้มากขึ้นกันนะคะ

1.ค่าขึ้นเรือแค่หลักร้อย
จะว่าไปแล้วในขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ อาจมีเรือลำอื่นๆทำราคานี้แล้วก็เป็นได้ แต่ว่าต้องขอยืนยันก่อนว่าเรือหรูอย่าง ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส ลำนี้นั้นเราสามารถขึ้นเรือลำนี้เพื่อความเพลิดเพลินได้ในราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้น  ดังนั้นถ้าอยากจ่ายเงินหลักร้อยในบริการหลักหมื่น ต้องริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส เท่านั้นค่ะ


2.ล่องแม่น้ำเจ้าพระยานานถึงสองชั่วโมง
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส เป็นเรือที่ล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยาวนาน จงคุณสามารถมีเวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศ และเพลิดเพลินไปกับอาหาร ที่วางอยู่ตรงหน้า โดยที่ไม่ต้องรีบเร่งแต่ประการใด

3.สามารถเช่าเหมาลำได้
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส สามารถให้คุณนั้นทำการเช่าเหมาลำเพื่อจัดงานรื่นเริง ต่างๆได้ และถือเป็นกิจกรรมที่น่าจัดมากๆ เพราะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรอีกด้วย

4.มีเซอรไพรส์ให้เจ้าของวันเกิดด้วย
ถ้าคุณอยากทำเรื่องเซอไพรส์ใครๆก็ตาม เรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส สามารถจัดให้คุณได้อย่างแน่นอน เพียงแต่คุณนั้นทำการแจ้งชื่อและรายละเอียดให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลคุณในเรื่องนี้อยู่บนเรือเท่านั้น เมื่อถึงเวลาสำคัญทางเรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส จะดำเนินการให้กับคุณอย่างดีที่สุดค่ะ


5.อาหารนานาชาติเยอะกว่าเรือลำอื่นๆ
หากคุณเป็นนักกิน จงมาที่เรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส ซึ่งมีเมนูอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย และเราสามารถอิ่มอร่อยได้ ในทุกรายการ โดยที่ไม่มีการหวงอาหาร หรืออย่างไร และผมแนะนำว่าก่อนที่จะขึ้นเรือลำนี้ โปรล้างท้องของคุณให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้ว จะกลายเป็นว่า ทานอาหารได้น้อยไม่คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปนะคะ

เห็นไหมค่ะว่า เรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส เป็นเรือที่เหมาะมากอีกลำหนึ่งที่เราจะขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการพักผ่อนใดๆก็ตาม ที่คุณต้องเพลิดเพลินอย่างแน่นอน และหากเป็นไปได้หากคุณกำลังมองหาเรือที่พร้อมจะเช่าเหมาลำเพื่อ การจัดงานเลี้ยงในหน่วยงานของท่าน อย่าลืมชื่อของเรือ ริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส กันนะคะขอบคุณที่มา : www.tourthailandbooking.com

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรืองฤทธิ์ซีฟู้ด / Admin SD (Tonan Asia Autotech)

.. แวะชิม..ปลาหมอทะเลผัดฉ่า-ปูผัดผงกะหรี่ ..
.. ร้าน “เรืองฤทธิ์ ซีฟู้ด” ถ. ชายทะเลบางขุนเทียน ..

                พบกันอีกครั้งเป็นประจำเหมือนเช่นเคยกับ “แม่ลิ้นจี่พาชิม” ในหนังสือพิมพ์ “บ้านเมือง” รายวัน โดยมี “แม่ลิ้นจี่” เจ้าเก่าคนเดิมคอยเป็นผู้สรรหาร้านอาหารดีๆ พร้อมด้วยเมนูจานเด็ดมาแนะนำให้ทุกท่านได้พากันแวะไปลิ้มลอง...!


                เมนูอร่อยน่าชิม..ประจำสัปดาห์นี้ “แม่ลิ้นจี่” จะขอชักชวนท่านผู้อ่านเปลี่ยนบรรยากาศไปอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ดในย่านถนนชายทะเลบางขุนเทียนกันดูบ้าง ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางที่นำพาเราไปสู่ทะเลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทะเลที่อยู่ในเขตชานเมืองกรุง และมีระยะความยาวของชายทะเลแค่เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น แถมยังมีป่าไม้โกงกางและลิงแสมอยู่มากมาย อีกทั้งถนนสายนี้ก็ยังมีร้านอาหารทะเลเรียงรายอยู่ข้างทางหลายสิบร้าน แต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่เขาเปิดขายกันมานานกว่า 14 ปี และขึ้นชื่อในเรื่องของการทำ “ปูทะเลผัดผงกะหรี่” และอาหารทะเลสดๆ เป็นๆ นานาชนิด นั่นก็คือร้าน “เรืองฤทธิ์ ซีฟู้ด”

                          

                             

                       ที่ร้านนี้เขาจะเน้นขายอาหารในสไตล์จีนซีฟู้ดเป็นเมนูหลัก มีสารพัดสัตว์ทะเลที่ส่งตรงมาจากท้องทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งมาปรุงเป็นเมนูจานเด็ดสารพัดอย่าง ซึ่ง “คุณชูฤทธิ์ เรืองฤทธิ์กุล” ได้บอกเล่าให้ “แม่ลิ้นจี่” ฟังว่า ตนเองนั้นเป็นน้องชายของเจ้าของร้าน “สมบูรณ์โภชนา” ซึ่งโด่งดังในเรื่องของการทำ “ปูผัดผงกะหรี่” ไปทั่วโลก และช่วยดูแลร้านมานานกว่า 20 ปี จนกระทั่งได้ลาออกและมาเปิดร้านของตนเองอยู่ริมถนนชายทะเลบางขุนเทียนเมื่อปี 2542 และได้ใช้นามสกุลของตนเองมาตั้งเป็นชื่อร้านว่า “เรืองฤทธิ์ ซีฟู้ด” โดยมีพี่ชายคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของรสชาติของอาหารอยู่เบื้องหลัง


                        จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันคุณชูฤทธิ์ได้สืบทอดกิจการให้หลานสาวคนรุ่นใหม่คือ “คุณธีรารัตน์ เรืองฤทธิ์กุล” หรือ “คุณหมิว” ได้ช่วยดูแลกิจการ ซึ่งสถานที่ตั้งของร้านนี้นั้นจะเป็นร้านในสไตล์ครอบครัวแบบโอเพ่นแอร์ ตั้งอยู่บนบึงน้ำธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยป่าไม้โกงกางดูร่มรื่น สถานที่ก็กว้างขวางสามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 400 ที่นั่ง มีอาหารให้เลือกสั่งมากกว่า 100 ชนิดในเมนู ถึงแม้ที่ร้านนี้เขาจะเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพแต่ราคาก็ไม่แพง ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ โดยสนนราคาจะเริ่มต้นกันที่จานละ 50-100-200-300 บาท และราคาตามน้ำหนัก ส่วนเมนูจานเด็ดที่ “แม่ลิ้นจี่” จะแนะนำให้สั่งมาลิ้มลองกันในวันนี้ก็มี


            ปูทะเลผัดผงกะหรี่..เมนูจานนี้จะเป็นสูตรเดียวกับร้านสมบูรณ์โภชนา ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องสั่งมาลิ้มลอง โดยเขาจะใช้ปูทะเลสดๆ เป็นๆ ที่คลานต้วมเตี้ยมในบ่อเลี้ยง นำมาสับแยกร่างก่อนนำไปผัดในกระทะร้อนๆ ใส่ผงกะหรี่อย่างดี ไข่เป็ด น้ำมันพริกเผา และต้นหอม ปรุงรสออกหวาน มัน เค็มเล็กน้อย เขาจะทุบก้ามปูมาให้เสร็จสรรพสะดวกง่ายดายในการกิน ความอร่อยอยู่ที่ปูทะเลสดเนื้อแน่น บวกกับเครื่องปรุงหอมกลิ่นเครื่องเทศ สั่งมากินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนลืมอิ่ม ในราคาจานละ 300 บาท และราคาตามน้ำหนัก


              ปลากะพงเรืองฤทธิ์..หรือปลากะพงทอดน้ำปลา ซึ่งที่ร้านนี้เขาจะเลือกใช้แต่เฉพาะปลากะพงว่ายน้ำตัวใหญ่หนักไม่ต่ำกว่า 1 ก.ก. นำมาขอดเกล็ดเลาะก้างออก ก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนฉ่าจนกรอบนอกนุ่มในวางแผ่หลามาในจานเปลใบใหญ่ นำน้ำปลาดีตั้งไฟเคี่ยวปรุงรสออกออกหวานเค็มนำราดมาบนตัวปลา ความอร่อยอยู่ที่ปลากะพงสดหวานไร้กลิ่นโคลน เนื้อปลาฟูแน่นเคี้ยวกินได้เต็มปากเต็มคำ บวกกับน้ำปลารสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่เค็มจัด สั่งมาอิ่มอร่อยกันได้ ในราคาจานละ 380-450 บาทตามขนาด


              กุ้งเสียบไม้ทอด..เป็นเมนูสูตรเฉพาะของที่นี่ เขาจะนำกุ้งแชบ๊วยเปลือกอ่อนสดๆ เป็นๆ ตัวขนาดกำลังดี นำมาคลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงเสียบด้วยไม้จนตัวเหยียดตรงคล้ายสะเต๊ะ ก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆ จนสุกกรอบ ใส่จานเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด ความอร่อยอยู่ที่กุ้งสดรสหวาน เคี้ยวกินได้ทั้งเปลือกกรอบกรุบที่อุดมไปด้วยแคลเซี่ยม หรือจะจิ้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านอร่อยได้แบบเบรคแตก มีให้เลือกสั่งหลายราคา เริ่มต้นที่จานละ 100-200-300 บาท


                  เนื้อปลาหมอทะเลผัดฉ่า..จานนี้ก็ไม่ควรพลาด เขาจะใช้ปลาหมอทะเลน้ำลึกตัวหนักกว่า 100 ก.ก. นำมาแล่เอาแต่เนื้อและหนังเป็นชิ้นหนาพอคำ ก่อนนำไปผัดในกระทะร้อนๆ ใส่กระเทียม พริกขี้หนูสับ ใบมะกรูด พริกไทยอ่อน ใบโหระพา กระชายฝอย ปรุงรสชาติออกเผ็ดนำ ความอร่อยอยู่ที่เนื้อปลาหมอทะเลสดหวาน หนังปลาหนานุ่มเคี้ยวกินได้หนึบหนับอยู่ในปาก บวกกับรสจัดจ้านจากเครื่องปรุงสมุนไพรไทย สั่งมากินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใคร ในราคาจานละ 200-350 บาท


                 เผือกเหรียญทอง..เป็นของหวานสูตรเฉพาะที่มีขายอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียว โดยเขาจะนำเผือกกวนผสมแห้ว ปั้นเป็นแผ่นกลมแบนโรยหน้าด้วยเมล็ดแตงโม ก่อนนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในออกสีเหลืองทอง จึงเป็นที่มาของชื่อว่าเผือกเหรียญทอง ความอร่อยอยู่ที่เผือกกวนรสหวานกำลังดี เคี้ยวกินได้ความมันจากแห้วที่ผสมอยู่ภายใน และความกรอบกรุบจากเมล็ดแตงโม ลองสั่งมาทานเป็นขนมหวานตบท้ายรายการกันได้ ในราคาจานละ 120-150 บาท

                นอกจากจากนี้ก็ยังมีเมนูอร่อยอีกมากมายที่สาธยายกันไม่หมดในวันนี้ สะดวกกันเมื่อไรก็ขอเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชิมกันได้ ร้าน “เรืองฤทธิ์ ซีฟู้ด” จะเปิดบริการกันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. (วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 ร้านหยุดช่วงเทศกาลกินเจ 5 วัน) สถานที่ตั้งของร้านจะอยู่กิโลเมตรที่ 8 ริมถนนชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม. หรือถ้าเกรงว่าจะหากันไม่เจอก็โทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2897-3677 และ 0-2897-3700

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :
http://www.naachim.com/index.aspx?ContentID=ContentID-13091910460041405